Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden “Op je Buik”.

 

Algemene voorwaarden inhoudsopgave:

Artikel-1 – Algemeen

Artikel-2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel-3 – de Aanbiedingen

Artikel-4 – de Overeenkomst

Artikel- 5– Retourneren

Artikel 6 – uitsluitingen van de bedenktijd

Artikel 7- Het aanbod

Artikel 8- Garantie bepalingen

Artikel 9- Levering

Artikel 10 Algemene voorwaarden verhuur doeken/ dragers.

 

Artikel 1- Algemeen

  • Deze voor voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van “op je buik” en op elk tot stand gekomen overeenkomst tussen “op je buik” en de consument.
  • U dient 18 jaar of ouder te zijn om bestellingen te mogen plaatsen op de webshop. Indien u jonger van 18 jaar ben dient u toestemming te hebben van ouder of verzorger om een bestelling te mogen plaatsen. Als u niet in aanmerking komt verzoek ik u ook geen bestelling te plaatsen.
  • Voordat de overeenkomst wordt afgesloten, worden deze voorwaarden aan u als consument ter beschikking gesteld op de website. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal “op je buik” dit schriftelijk toezenden.
  • Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid voordat de overeenkomst gesloten wordt, de tekst met deze algemene voorwaarden langs de elektronische weg tot beschikking gesteld worden voor de consument. De voorwaarden worden op een dusdanige manier ter beschikking gesteld dat deze makkelijk te downloaden zijn.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Eva van der Haring

Handelend onder de Naam: Op je Buik

Vestigingsadres:

Chopinstraat 6

6904jd Zevenaar

Nederland

Telefoonnummer: 0624579802

Bereikbaarheid:

7 Dagen per week via What’s App en email bellen kan ook altijd kan alleen niet altijd opnemen.

Email adres: info@opjebuik.nl

KvK-nummer: 67735320

Btw-nummer: NL161297867B01

 

Artikel 3– De aanbiedingen

3.1 Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft wordt dit duidelijk vermeld in het aanbod zelf.

3.2 Het aanbod zoals aangeboden bevat een volledige omschrijving van product of dienst. Deze beschrijving heeft voldoende details om een goede beoordeling te maken als consument zijnde wat het product of dienst in houdt. Alle afbeeldingen die ik gebruik zijn waarheidsgetrouw in de weergave op de website. Vergissingen of menselijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.3 In elk aanbod is de informatie dusdanig beschreven dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn na aanvaarding van de overeenkomst.

 

Artikel 4- De overeenkomst.

4.1 De overeenkomst komt in stand onder voorbehoud wat is omschreven in lid 4.4 op het moment dat de consument de overeenkomst aanvaard dan gaat de consument akkoord met de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de consument het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd “op je buik” dit ook elektronisch. Zolang de consument geen bevestiging heeft ontvangen van “op je buik”, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.3 Indien de overeenkomst via de elektronische weg tot stand is gekomen, treft “op je buik” passende technische en organisatorische maatregelen te beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt “op je buik” voor een veilige web omgeving. Indien de mogelijkheid bestaat om elektronisch te gaan betalen, zal “op je buik” daartoe passende veiligheidsmaatregelen treffen.

4.4 “Op je buik” kan zich binnen wettelijke kaders-  op de hoogte stellen of de consument zich aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Tevens ook al die feiten en factoren die van belang zijn voor het aangaan van de overeenkomst op afstand en dit op een verantwoordelijke manier. Indien “op je buik” op grond van het onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is “op je buik” gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of voor uitvoering hiervan bijzondere voorwaarden aan te verbinden. Dit wordt ook kenbaar gemaakt aan de consument op welke gronden dit is.

4.5 “Op je Buik” zal uiterlijk bij levering van product of dienst de volgende informatie schriftelijk of digitaal vertrekken aan de consument:

  • De voorwaarden met onder andere de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht.
  • Informatie over de garantie en de service na aankoop.
  • De prijs inclusief btw van product of dienst
  • Kosten van aflevering, wijze van betaling en de uitvoering van de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 5 – Retourneren

5.1 De consument kan de overeenkomst die betrekking heeft tot aankoop van een product gedurende bedenktijd van 14 dagen zonder opgaaf van reden ontbinden. “Op je buik” mag vragen naar de reden, maar mag deze niet verplichten.

5.2 Zoals in lid 5.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een derde het product ontvangen heeft of als er meerdere producten in 1 bestelling zijn geplaatst dan gaat de bedenktijd in vanaf het moment dat de consument of derde het product heeft ontvangen. “Op je buik” mag mits ik de consument vooraf aan het bestelproces duidelijk geïnformeerd hebt dat ik een bestelling met verschillende levertijden kan weigeren.

5.3 De consument draagt zelf de kosten voor de retourzending van het product.

5.4 De consument zendt het product met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking en op de manier zoals “Op je buik” beschreven heeft in de instructie voor het retour zenden.

5.5 Na ontvangst van de producten wordt het bedrag teruggestort.

 

Artikel 6 – uitsluitingen van de bedenktijd.

De ondernemer kan de bedenktijd uitsluiten voor producten en diensten, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, tenminste tijdig kenbaar gemaakt heeft aan de consument als:

6.1 Dienstenovereenkomsten zoals verhuur van een doek of drager en er dus een bepaalde datum of periode hiervoor is afgesproken.

6.2 overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling.

6.3 Producten die verzegeld zijn om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om terug sturen en waarvan de verzegeling is verbroken.

6.4 Producten die apart besteld worden door klant (customized) en niet standaard in het assortiment, moeten worden afgenomen.

 

 Artikel 7- Het aanbod

7.1 Als er een geldigheidsduur bij het aanbod vermeld staat worden de prijzen in die periode niet verhoogd, onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

7.2 In het aanbod worden de prijzen van producten of diensten vermeld inclusief btw.

 

Artikel 8- Garantie bepalingen

8.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/ of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, en dat het product of dienst aan redelijke eisen voldoen. Indien er anders is overeengekomen met de consument.

8.2 De leverancier van de ondernemer diens verstrekte garantie wordt overgenomen.

 

Artikel 9- Levering

9.1 De ondernemer zal zorgvuldig omgaan met het in ontvangst nemen en uitvoering van bestellingen van producten en bij beoordeling van het aanvragen van dienstverlening.

9.2 De levering vindt plaats op het adres dat de consument kenbaar heeft gemaakt.

9.3 De ondernemer zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bestelling vertraging heeft of een deel kan worden geleverd, dan ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de consument de bestelling heeft geplaatst een bericht van de ondernemer. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

9.4 Na ontbinding van de overeenkomst zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft binnen 14 dagen terugbetalen.

9.5 Het risico voor beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekende gemaakte vertegenwoordiger, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

 

 

 

 

 

Momenteel is de site onder constructie en laad de site niet direct de foto's 1 x vernieuwen doet wonderen. Excuus voor het ongemak. Sluiten

WhatsApp chat WhatsApp met mij